proviron trading conditions

business canvas

goede afspraken maakt goede vrienden

We zijn van mening dat goede afspraken de sleutel zijn tot uitstekende service. Daarom lijsten we onze algemene voorwaarden hieronder op in een handig overzicht.

algemene voorwaarden

Proviron onderschrijft Responsible Care®, als Belgisch bedrijf zijn deze principes voorzien in de wet, en moeten alle medewerkers aan deze principes voldoen, en beoogt daarbij:

  • De constante verbetering van haar kennis en de prestaties van haar technologieën en producten op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieubescherming doorheen de volledige levenscyclus met het oog op de bescherming van de mens en het milieu.
  • Het steeds efficiëntere gebruik van grondstoffen (in het bijzonder energie) en de beperking van de afvalstoffen.
  • Het openbaar maken van de concrete resultaten die bereikt werden op het vlak van veiligheid, bescherming van de gezondheid en het milieu.
  • Openstaan voor en een permanente dialoog aangaan met de betrokken partijen om hun verwachtingen te begrijpen en eraan te beantwoorden.
  • Samenwerken met de autoriteiten om de wetgevende evoluties te begeleiden en erop te anticiperen om de mens en het milieu beter te beschermen.
    gebruikers adviseren en helpen om chemische producten correct te gebruiken tijdens het volledige productieproces

Proviron onderschrijft de 10 principes van de UN Global Compact. Als Belgisch bedrijf zijn deze principes voorzien in de wet, en moeten alle leveranciers en medewerkers aan deze principes voldoen. Bovendien vragen we van onze leveranciers minimaal het volgende:

Mensenrechten
Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen; en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van mensenrechten.

Arbeidsomstandigheden
Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven; iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid te bannen; kinderarbeid effectief af te schaffen; discriminatie in arbeid en beroep te bestrijden.

Milieu
Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen; moeten initiatieven ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen; en zullen de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.

Anti-corruptie
Bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping.

Our website makes use of cookies and similar techniques to ensure you get the best experience.
Via our cookie policy we like to inform you. Please click OK to continue.